skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ArcheoTUI - tangible interaction with foot pedal declutching for the virtual reassembly of fractured archeological objects

Reuter, Patrick ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine ; Mahut, Stéphanie ; Sorraing, Nicolas ; Espinasse, Loïc

Proceedings of the 2008 ACM symposium on virtual reality software and technology, 27 October 2008, pp.307-308

ISBN: 9781595939517 ; ISBN: 1595939512 ; DOI: 10.1145/1450579.1450666

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...