skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Automatically adapting web sites for mobile access through logical descriptions and dynamic analysis of interaction resources

Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen ; Scorcia, Antonio

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 28 May 2008, pp.260-267

ISBN: 9781605581415 ; ISBN: 1605581410 ; DOI: 10.1145/1385569.1385611

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...