skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards intelligent assistance for to-do lists

Gil, Yolanda ; Ratnakar, Varun

Proceedings of the 13th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2008, pp.329-332

ISBN: 9781595939876 ; ISBN: 1595939873 ; DOI: 10.1145/1378773.1378822

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...