skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intelligent debugging and repair of utility constraint sets in knowledge-based recommender applications

Felfernig, Alexander ; Teppan, Erich ; Friedrich, Gerhard ; Isak, Klaus

Proceedings of the 13th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2008, pp.217-226

ISBN: 9781595939876 ; ISBN: 1595939873 ; DOI: 10.1145/1378773.1378802

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...