skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GeoTUI: a tangible user interface for geoscience

Couture, Nadine ; Rivière, Guillaume ; Reuter, Patrick

Proceedings of the 2nd international conference on tangible and embedded interaction, 18 February 2008, pp.89-96

ISBN: 9781605580043 ; ISBN: 160558004X ; DOI: 10.1145/1347390.1347411

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...