skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mobile form-editor: a push based group communication tool

Chande, Suresh ; Koivisto, Ari

Proceedings of the 3rd international conference on mobile technology, applications & systems, 25 October 2006, pp.55-es [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 1595935193 ; ISBN: 9781595935199 ; DOI: 10.1145/1292331.1292394

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...