skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Generating form-based user interfaces for XML vocabularies

Kuo, Y ; Shih, N ; Tseng, Lendle ; Hu, Hsun-Cheng

Proceedings of the 2005 ACM symposium on document engineering, 02 November 2005, pp.58-60

ISBN: 1595932402 ; ISBN: 9781595932402 ; DOI: 10.1145/1096601.1096619

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...