skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Work-centered design: a case study of a mixed-initiative scheduler

Butler, Keith ; Zhang, Jiajie ; Esposito, Chris ; Bahrami, Ali ; Hebron, Ron ; Kieras, David

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.747-756

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240739

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...