skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An innovative three-dimensional user interface for exploring music collections enriched

Knees, Peter ; Schedl, Markus ; Pohle, Tim ; Widmer, Gerhard

Proceedings of the 14th ACM international conference on multimedia, 23 October 2006, pp.17-24

ISBN: 1595934472 ; ISBN: 9781595934475 ; DOI: 10.1145/1180639.1180652

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...