skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

iCARE: intelligent customer assistance for recommending eyewear

Costello, Edwin ; Doody, John ; Mcginty, Lorraine ; Smyth, Barry

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.282-284

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111511

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...