skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A layout framework for 3D user interfaces

Lee, Wai ; Green, Mark

Proceedings of the ACM symposium on virtual reality software and technology, 07 November 2005, pp.96-105

ISBN: 1595930981 ; ISBN: 9781595930989 ; DOI: 10.1145/1101616.1101636

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...