skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

T@PA Project: oriented services application experimental feedback

Normand, Philippe ; Kerdreux, Jérôme ; Segarra, Maria Teresa ; Thépaut, André

Actes ICSSEA'2005, 18èmes Journées Internationales, 2005

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...