skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Designing and evaluating kalas: A social navigation system for food recipes

Svensson, Martin ; Höök, Kristina ; Cöster, Rickard

ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI), 01 September 2005, Vol.12(3), pp.374-400 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7325 ; DOI: 10.1145/1096737.1096739

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...