skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interface design in the trenches: some tips on shooting from the hip

Mulligan, Robert ; Altom, Mark ; Simkin, David

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 March 1991, pp.232-236

ISBN: 0897913833 ; ISBN: 9780897913836 ; DOI: 10.1145/108844.108898

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...