skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Task aware information access for diagnosis of manufacturing problems

Birnbaum, Larry ; Hopp, Wallace ; Iravani, Seyed ; Livingston, Kevin ; Shou, Biying ; Tirpak, Thomas

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.308-310

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040909

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...