skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improving proactive information systems

Billsus, Daniel ; Hilbert, David ; Maynes-Aminzade, Dan

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.159-166

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040869

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...