skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A physical notice board with digital logic and display

Villar, Nicolas ; Van Laerhoven, Kristof ; Gellersen, Hans

Proceedings of the 2nd European Union symposium on ambient intelligence, 08 November 2004, pp.35-38 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 1581139926 ; ISBN: 9781581139921 ; DOI: 10.1145/1031419.1031428

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...