skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"Fresh of the boat" and the model minority stereotype: A Foucauldian discourse analysis

Truong, Minh Hang; Phung, Ha Thanh

Truong, M. H., Phung, H. T. (2018). "Fresh of the boat" and the model minority stereotype: A Foucauldian discourse analysis. VNU Journal of Foreign Studies, Vol.34, No.5 (2018) 85-102; 2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63152; https://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4304

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...