skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Viễn thám - GIS Nghiên cứu lớp phủ, sử dụng đất

Nguyễn Ngọc Thạch ; Đinh Thị Bảo Hoa ... [et al]

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61905

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...