skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Isolation of Halophilic Bacterial Strains from Mangrove Soil Samples for Polyhydroxyalkanoate Production

Đoàn, Văn Thược; Nguyễn, Thị Vóc

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61581

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...