skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quantifying the Tourism Value of Halong bay

Trần, Đức Thành

Trần, Đ. T. (2002). Quantifying the Tourism Value of Halong bay. VNU. JOURNAL OF SCIENCE, Nat., Sci., & Tech., t.XVIII, N°4, 2002. P. 61-67; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59799

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...