skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

End-users interface for pratical decision support systems

Do, Trung Tuan

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58416

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...