skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multiwalled carbon nanotubes/silver nanocomposite as effective SERS platform for detection of methylene blue dye in water

Ngo, Xuan Dinh; Tran, Quang Huy; Le, Van Vu; Le, Thi Tam; Anh-Tuan Le

2468-2284; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58328

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...