skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diversifying Quang Binh tourism for a sustainable development orientation

Tran, Nghi; Dang, Mai; Nguyen, Dinh Thai; Dinh, Xuan Thanh; Nguyen, Thanh Lan; Nguyen, Thi Hong

Tran, N., et al. (2012). Diversifying Quang Binh tourism for a sustainable development orientation. VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol 28, No 1, 11-19; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56520

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...