skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu giải pháp bảo mật thoại trên mạng Internet

Phạm, Thị Vân; Nguyễn, Hữu Ngự

Phạm, T. V. (2011). Nghiên cứu giải pháp bảo mật thoại trên mạng Internet. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000805; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42837

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...