skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coexistence intelligente entre les flux dans les réseaux radio multisauts

Ngô, Quang Minh; Guerin Lassous, Isabelle

Ngô, Quang Minh. (2009). Coexistence intelligente entre les flux dans les réseaux radio multisauts. Tiểu luận cuối kỳ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/336

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...