skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Photocatalytic composites based on titania nanoparticles and carbon nanomaterials

Nguyen, Bich Ha; Nguyen, Van Hieu; Vu, Dinh Lam

Scopus; 20436262; http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/6/3/033001/meta; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33174

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...