skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human-Centric Information Processing Through Granular Modelling

Bargiela, Andrzej; Pedrycz, Witold

9783540929161; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31037

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...