skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Granular Computing: At the Junction of Rough Sets and Fuzzy Sets

Bello, Rafael; Falcón, Rafael; Pedrycz, Witold; Kacprzyk, anusz

978-3-540-76972-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30909

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...