skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Differentiating of banked human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells into insulin-secreting cells

Pham, Van Phuc; Truong, Hai Nhung; Dang, Thi Tung Loan

ISIKNOWLEDGE; 1071-2690; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28895

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...