skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Collaborative Networks: Reference Modeling

Camarinha-Matos, Luis M.; Afsarmanesh, Hamideh

978-0-387-79426-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27416; http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-79426-6

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...