skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Guide to Advanced Empirical Software Engineering

Forrest Shull, Janice Singer, Dag I. K. Sjøberg

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26577

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...