skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preparation and characterization of silver chloride nanoparticles as an antibacterial agent

Trinh, Ngoc Duong; Nguyen, Thi Thanh Binh; Nguyen, Thanh Hai

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26403

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...