skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Data Integration in the Life Sciences

Bairoch, Amos; Cohen-Boulakia, Sarah; Froidevaux, Christine

978-3-540-69827-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25482

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...