skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interactive Systems. Design, Specification, and Verification

Graham, T. C. Nicholas; Palanque, Philippe

978-3-540-70568-0; 0302-9743; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24645

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...