skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Instability in Models Connected with Fluid Flows I

Bardos, C.; Fursikov, A. V.

9780387752167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24148

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...