skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu ảnh hưởng của axit humic đến sự di chuyển của một số kim loại nặng trong các đối tượng môi trường : Đề tài NCKH. Qt-03-27

Bùi, Duy Cam; Nguyễn, Bảo Châm; Phạm, Văn Tình

Bùi, D. C., Nguyễn, B. C., Phạm, V. T. (2005). Nghiên cứu ảnh hưởng của axit humic đến sự di chuyển của một số kim loại nặng trong các đối tượng môi trường : Đề tài NCKH. Qt-03-27. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23045

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...