skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of using wastewater as nutrient sources on soil  chemical properties in peri‐urban agricultural systems 

Nguyen, Manh Khai; Pham, Thanh Tuan; Nguyen, Cong Vinh; Oborn, Ingrid 

Nguyen, Manh Khai. et al. (2008). Effects of using wastewater as nutrient sources on soil  chemical properties in peri‐urban agricultural systems. VNU Journal of Science, Earth Sciences 24, p. 87-95; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4571

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...