skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Building a GIS database for ecotourism development   in Ba Vi District, Ha Tay Province, Vietnam

Nguyen, Dinh Minh

Nguyen, Dinh Minh. (2007). Building a GIS database for ecotourism development in Ba Vi District, Ha Tay Province, Vietnam. VNU Journal of Science, Earth Sciences 23, p. 146-151; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4552

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...