skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Surfactant on Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (pahs) in Thermophilic Anaerobic Co-Digestion of Sludge from Kim-Ngưu River and Organic Waste

Cao, Vũ Hưng; Bùi, Duy Cam; Bạch, Quang Dũng

p. 36-42; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12982

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...