skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Citizen science innovation in open science society and policy

Haklay Mordechai; Bowser Anne; Makuch Zen; Vogel Johannes 1963; Bonn Aletta

UCL Press; 2018 - (500)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...