skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge engineering and knowledge management EKAW 2016 Satellite Events EKM and Drift an LOD Bologna Italy November 19 23 2016 Revised selected papers

Springer; 2017 - (006.3 KNO 2017)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...