skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multimodal User Interfaces

Dimitrios Tzovaras

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...