skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

РУССКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО СЛОВОМ “ГОЛОВА” В СОПОСТАВЛЕНИИ С ВЬЕТНАМСКИМИ ЭКВИВАЛЕНТАМИ Thành ngữ Nga có từ đầu đối chiếu với các đơn vị tương đương trong tiếng Việt Luận văn ThS Ngôn ngữ học 60 22 05

Nguyễn Thị Thanh Thủy

ĐHNN; 2010

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...