skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The relative importance of usability and functionality factors for online auction and shopping web sites

Calisir, Fethi ; Elvan Bayraktaro Lu, A ; Altin Gumussoy, Cigdem ; Lker Topcu, Y ; Mutlu, Tezcan

Online Information Review, 22 June 2010, Vol.34(3), pp.420-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521011037025

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...