skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Assessing the concentration and potential health risk of heavy metals in China's main deciduous fruits

NIE, Ji-Yun ; Kuang, Li-Xue ; LI, Zhi-Xia ; Xu, Wei-Hua ; Wang, Cheng ; Chen, Qiu-Sheng ; LI, An ; Zhao, Xu-Bo ; Xie, Han-Zhong ; Zhao, Duo-Yong ; Wu, Yong-Long ; Cheng, Yang

Journal of Integrative Agriculture, July 2016, Vol.15(7), pp.1645-1655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-3119 ; DOI: 10.1016/S2095-3119(16)61342-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...