skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Uniaxial deformation of face-centered-cubic(Ni)-ordered B2(NiAl) bicrystals: atomistic mechanisms near a Kurdjumov–Sachs interface

Choudhuri, D. ; Banerjee, R. ; Srinivasan, S.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(8), pp.5684-5695 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1937-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...