skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interfaces for networked media exploration and collaborative annotation

Appan, Preetha ; Shevade, Bageshree ; Sundaram, Hari ; Birchfield, David

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.106-113

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040860

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...