skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sport management : successful private sector business strategies

Davis Kathleen A.

Madison, Wis. : Brown & Benchmark Pub., c1994 - (796 DAV 1994) - ISBN0697139956

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...