skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Database systems '98 : proceedings of the 9th Australasian Database Conference, ADC'98, Perth, 2-3 February 1998

Australasian Database Conference|n(9th. : 1998 : Perth, W.A.); McDonald Chris

Singapore ; New York : Springer, 1998. - (005.74 DAT 1998) - ISBN9813083913

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...